Slipchenko Antonina

Expert in legal regulation of international air transport, Ph.D.
基辅 (乌克兰)
Antonina Slipchenko

教育: 

In 2001 defended her thesis with honors at the Institute of International Relationship of the Taras Shevchenko National University of Kiev, qualified as “Master of the International Law and Researcher-Translator from English”.

In 2005 defended her specialist thesis with honors at the Taras Shevchenko National University of Kiev, qualification “Jurisprudence”.

In 2002 defended her thesis with honors at the National Technical University “Kiev Polytechnic Institute”. Qualification “Management of Foreign Economic Relations”.

In 2012 defended in Dissertation Council of the Taras Shevchenko National University of Kiev her dissertation thesis on: “Legal Order of Single European Sky”. Candidate of Juridical Science.

教学活动: 

From 2003 to 2006 – Assistant Professor of the Air and Space Law Department of the Educational and Research Institute of Law, National Aviation University, Kiev.

其他活动: 

From 1998 to 2007 – Lead Lawyer at “Law Office Ryzhego”, in the area of legal regulation of air transportation, aircraft producer and airlines activities.

From 2006 to 2007 – Parliamentary Assistant of the Verkhovnaya Rada Deputy.

From 2006 till the end of 2008 – advocacy activity.

From 2009 – Private Notary of Kiev City Notarial District.

Has the 7th rang of civil servant.

The Member of the European Air Law Association (EALA).

出版物: 
Сліпченко А. Правові засади інтеграції України до загальноєвропейського повітряного простору / А.В. Сліпченко // Право України. – 2009. – №1. – С. 102–107.
Сліпченко А. Створення та функціонування сучасної європейської системи регулювання повітряного руху / А.В. Сліпченко // Право України. – 2007. – №7. – С. 124–128.
Сліпченко А. Щодо перспектив поглиблення співпраці України з ЄС в рамках програми «Єдине європейське небо» / А.В. Сліпченко // Право України. – 2007. – №10. – С. 58–62.
Сліпченко А.В. Актуальні проблеми гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу в напрямі лібералізації повітряного руху / А.В. Сліпченко // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – С. 16–18.
Сліпченко А.В. Лібералізація системи регулювання повітряного руху як спосіб вирішення екологічних проблем сучасності: європейський підхід: зб. тез доповід. Х Міжн. наук.-практ. конф. студ., асп. та молод. вчених [«Екологія. Людина. Суспільство»], (Київ, 16–20 травня 2007 р.) – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – С. 222.
Сліпченко А.В. Правові аспекти вдосконалення регулювання повітряного руху України в контексті активізації євроінтеграційних процесів: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах»], (Луцьк, 11–12 жовтня 2007 р.): У 2-х т. / Т.1: Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – С. 84–90.
Слипченко А.В. Программа «Единое европейское небо» как фактор углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом: матер. междунар. заоч. науч. конф. [«Юридические науки: проблемы и перспективы»], (г. Пермь, март 2012 г.). – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 146–149.
Слипченко А.В. Совершенствование правового регулирования воздушного движения Украины как фактор формирования единой транспортной политики: Офиц. каталог конф. [«Международный Черноморский транспортный форум»], (Одесса, 24–26 октября 2007 года). – Одесса, 2007. – С.147–148.
视频: 
    РусскийEnglish